پانسیون و سالن مطالعه سمر

باری به هر جهت

باری به هر جهت

هدف چیزی است که میخواهیم به آن دست پیدا کنیم.

هدف چیزی فراتر از یک رویاست؛هدف رویایی است که برای تحقق آن کوششی به عمل می آید.
هدف،خیال مبهم《باری،به هرجهت》نیست،بلکه نوید روشن 《انگیزه ای برای تلاش》است.
بدون تعیین هدف،هیچ چیز اتفاق نمی افتد.هیچ قدمی برداشته نمیشود.
اگر هدفی وجود نداشته باشد،زندگی برای انسان ها معنا نمی یابد؛
حرکت شان جهتی نمیگیردو مقصدی مشخص نمیگردد و هیچ کس نمیفهمد دارد به کجا کشیده میشود.
لزوم هدف برای موفقیت ،همانند ضرورت هوابرای حیات است.
هیچ انسانی بدون داشتن هدف،به موفقیت دست نمی یابد.
هیچ کس بدون هوا زنده نمی ماند.
پس مقصد خود را دقیقاً مشخص کنید.

از:کتاب جادوی فکر بزرگ
دکتر د.شوارتز
ترجمه ی ژنابخت آور

×
×

سبد خرید